100 Soruda İdare Hukuku 100 Soruda İdare Hukuku | YAYIN SAATİ

100 Soruda İdare Hukuku

idare hukuku ders notları ,idare hukuku kısa not ,kısa notlar,özet, önemli notlar ,sınav soruları ,kaymakamlık idari hakimlik notları,ders ...

idare hukuku ders notları ,idare hukuku kısa not ,kısa notlar,özet, önemli notlar ,sınav soruları ,kaymakamlık idari hakimlik notları,ders notları pdf ,indir,oku,aöf ders notları çıkmış sorularTürkiye'de idari teşkilat esas olarak kaça ayrılır ve bunlar nedir?
Türkiye'de idari teşkilat merkezi idare ve mahalli idare olmak üzere ikiye ayrılır.

2. Bütün ülkeyi kapsayan idari teşkilat hangisidir? 
Merkezi (genel) idare

3. Merkezi idare kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?
 Merkezi idare, merkezi idarenin merkez teşkilatı ve merkezi idarenin taşra teşkilatı olmak üzere ikiye ayrılır.

4. Türkiye merkezi idare sisteminin başında kim bulunur?
 Cumhurbaşkanı

5. Merkezi idarenin merkez teşkilatı nelerden oluşur? 
Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar ile bunlara bağlı ve yardımcı kuruluşlar.

6. Merkezi idarenin taşra teşkilatı nelerden oluşur?
 Bölge, il, ilçe ve bucak

7. Merkezi idarenin taşradan merkeze oluşturduğu bütünlüğe ne denir? 
Hiyerarşi

8. Merkezi idare kuruluşlarının yerel idare kuruluşlarına karşı sahip olduğu konuma ne ad verilir? 
İdari vesayet

9. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hiyerarşik en üst makamı neresidir? 
İç İşleri Bakanlığı

10. İl idaresinin hiyerarşik amiri kimdir? 
Vali

11. İlçe idaresinin hiyararşik amiri kimdir?
 Kaymakam

12. Belediye idaresinin idari vasisi kimdir?
 İç İşleri Bakanı

13. Tabibler Birliği, Türkiye Borolar Birliği gibi kanunla kurulan ve alanlarında kamusal yetkiler kullanan kuruluşlara ne ad verilir? 
Kamu Kurumu Vasfında Meslek Kuruluşları

14. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, vazife ve yetkileri ile oluşumları hangi düzenleyici işlemle belirlenir? Kanun

15. Milli Güvenlik Kurulu kimlerden oluşur?
 • Cumhurbaşkanı • Başbakan • Genel Kurmay Başkanı • Başbakan Yardımcıları • Adalet Bakanı • Milli Savunma Bakanı • Dış İşleri Bakanı • Kara Kuvvetler Komutanı • Hava Kuvvetler Komutanı • Deniz Kuvvetler Komutanı • Deniz Kuvvetler Komutanı • Jandarma Genel Komutanı

16. Milli Güvenlik Kurulu kararlarının Bakanlar Kurulu üzerindeki etkisi ne şekildedir?
 Bağlayıcı değildir, bir tavsiye şeklindedir.
17. Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemini kim belirler?
 Cumhurbaşkanı

18. Devlet Planlama Teşkilatı kararlarının hukuki etkisi nasıldır?
 Planlar kamu için emredici, özel sektör için özendiricidir.

19. Devlet Denetleme Kurulu hangi kuruluşları denetemez?
 DDK silahlı kuvvetler ve yargı organlarını denetemez.

20. Vali ilde kimin temsilcisidir? 
Vali, ilde devletin, Bakanlar Kurulu'nun ve ayrı ayrı her bakanlığın temsilcisidir.

21. Bir il merkezinde, belediye sınırları içinde mahalle kurulması nasıl olur? 
Belediye Meclisi, İl İdare Kurulu ile valinin oluru gereklidir.

22. Kaymakam ilçede kimi temsil eder? 
Kaymakam sadece Bakanlar Kurulu'nun temsilcisidir.

23. Bucaklar nasıl kurulur?
Bucaklar İçişleri Bakanlığı'nın kararı ve cumhurbaşkanının olumlu görüşüyle kurulur.

24. İl Özel İdaresi'nin organları nedir? • Vali • İl Genel Meclisi • İl Daimi Encümeni

25. İl Özel İdaresi'nin genel karar organı hangisidir? 
İl Genel Meclisi

26. Belediye idaresinin organları nedir?
 • Belediye Başkanı • Belediye Meclisi • Belediye Encümeni

27. Belediye bütçesinin kabulü nasıl gerçekleşir? 
Belediye Başkanınca hazırlanır, Belediye Encümeni'nin görüşü alındıktan sonra Belediye Meclisi'nce kabul edilir.

28. Belediyelerin seçimle gelen karar organlarının düşürülmesi nasıl gerçekleşir? 
İçişleri Bakanlığı'nın bildirisi ve Danıştay'ın kararıyla düşürülür.

29. İdari davaların da diğer davalar gibi genel mahkemelerde görüldüğü, ayrı bir idari yargı kolunun benimsenmediği sisteme ne ad verilir? 
Adli idare düzeni

30. İdare hukukunun kaynağını oluşturan hukuk devleti ilkesinin öne çıkan unsurları nelerdir?
 – Temel hak ve özgürlüklerin korunması – Kanunların hukuka uygun olması – İdarenin kanuni olması • Kanuna saygı ilkesi • İdarenin kuruluş ve teşkilatlanmasında asli yetkinin yasa yapıcıya aid olması • İdari eylem ve işlemlerin kanuni dayanağa sahip olması – Hukuki istikrar, belirlilik ve kesinlik – İdarenin hukuki denetimi – Mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıçlık teminatı – İdarenin mali sorumluluğu

31. Merkezden idare düzeninin yararları nelerdir? 
– Güçlü bir devlet idaresinin sağlanması – Büyük çaplı hizmetlerin kolayca yapılabilmesi – Milli birliğin oluşması

32. Merkezi idare hiyerarşisine dahil olmakla beraber merkeze danışmadan, merkez adına karar alabilme yetkisine ne ad verilir? 
Yetki genişliği

33. İdari işlemlerin özellikleri nelerdir?
– Tek yanlılık ve icrailik – Hukuka uygunluk karinesinden yararlanma – Kazai denetime tabi olma

34. Bir idari işlemi yapmış olan idari makamın aksine bir hüküm bulunmadıkça o idari işlemi değiştirmeye ve geri almaya da yetkili olmasına ne denir? 
Yetki koşutluğu ilkesi

35. Devlet ve diğer kamu hukuki kişilerinin, kamu yararına dayanarak, karşılığını peşin olarak ödemek şartıyla özel mülkiyete bağlı bir gayrimenkulün tamamına veya bir kısmına el koymasına ne denir?
 Kamulaştırma

36. İdare kamulaştırma bedelini belirlemek için nereye başvurabilir?
 Asliye hukuk mahkemesi

37. İdarenin olağanüstü durumlarda kamu gücünü kullanarak menkul malları elde etme yetkisine ne denir?
 İstimval

38. Kamu hizmetlerine hakim olan ilkeler nelerdir?
 – Süreklilik ve düzenlilik – Değişkenlik – Nesnellik ve eşitlik – Bedelsizlik, kar amacı güdülmemesi

39. Başlıca kamu hizmeti görme usulleri nelerdir? 
– Emanet usulü – Müşterek emanet usulü – İltizam usulü – İmtiyaz usulü – Ruhsat usulü – Yap - işlet usulü

40. Bakanlıkların hukuki kişiliklerinin durumu nedir?
 Bakanlıkların devlet kişiliğinden ayrı kişilikleri yoktur.

41. Bakanlar ilgili oldukları hizmetlerin görülmesiyle ilgili olarak kime karşı sorumludur? Başbakana karşı

42. Adliye mahkemelerinde bakanlıkları kim temsil eder? 
Maliye bakanlığına bağlı hazine savunmanı

43. Devlet Denetleme Kurulu hangi kurumları denetmez? 
Silahlı kuvvetler ve yargı mercileri

44. Sayıştay, merkezi idare bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal emniyet kurumlarının gelir ve giderleri ile mallarını kim adına denetir?
 TBMM adına

45. Bir ilçe sınırları içinde bulunan genel ve özel kolluk kuvvetlerinin amiri kimdir?
 Kaymakam

46. İl içerisinde vergi, resim, harç ve diğer mali yüklerin miktar, nisab ve tarifelerini bekleyen merci neresidir?
 İl genel meclisi

47. Yeni bir köy kurulmasına kim karar verir?
 İç İşleri Bakanlığı

48. Cumhurbaşkanınca atanan üniversite rektörünün vazife süresi kaç yıldır?
 4 yıl

49. Kanuna aykırı bir emri alan memur hangi halde bu emri yapmak zorunda kalır?
 Amir emri yazıyla yenilerse

50. Amirce yazılı olarak tekrarlanan bir emrin, suç teşkil etmesine rağmen memurca yerine getirilmesi durumunda cezai sorumluluk kimdedir? Memurdadır. 51. Vazifesiyle ilgili bir eylemiyle memurun bir kişiye zarar vermesi durumunda, kişi kime karşı dava açar?
 Memurun bağlı olduğu hukuki kişi olan kuruma

52. Stajyer olarak memurluğa başlamış kişinin asaleti ne kadar süre içerisinde tasdik edilmelidir?
 En az 1, en çok 2 yıl.

53. İki yıl içerisinde asaleti tasdik olunmayan stajyer memurlar kaç yıl boyunca memurluğa alınmazlar? 
3 yıl

54. İdari mahkemeler nelerdir? 
– Danıştay – Bölge İdare Mahkemesi – İdare Mahkemesi – Vergi Mahkemesi

55. İdari mahkemelerde hangi yargılama usulü uygulanır?
 Yazılı yargılama usulü

56. Kaç tür idari dava vardır?
 İki: a) İbtal davası b) Tam yargı davası

57. Aksi gösterilmediği sürece Danıştay'da ve idare mahkemelerinde dava açma süresi kaç gündür?

 60 gün

58. İlgililerin başvurusuna rağmen 60 gün içinde bir cevap verilmezse başvurunun akibeti ne olur? 
Talep reddedilmiş sayılır. (zımni red)

59. Danıştay ve idare mahkemelerinde yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için gereken şartlar nelerdir?
 – İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması – İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması

60. İdari davalarda genel yetkili mahkeme neresidir?
 Dava konusu olan idari işlem veya idari sözleşmeyi yapan idari makamın bulunduğu yerdeki mahkemedir.

61. Memurların atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkeme neresidir?
 Memurun yeni veya eski vazife yeri idare mahkemesidir.

62. Taşınır mallara ilişkin davalarda yetkili mahkeme neresidir? 
Taşınır malın bulunduğu yer idare mahkemesidir.

63. İdare ve vergi mahkemelerinin tek yargıçlı olarak verdiği nihai kararlara karşı nereye itiraz edilebilir?
 Bölge İdare Mahkemesi

64. İdare mahkemelerinin kararlarına karşı temyiz mercii neresidir?
 Danıştay

65. Temyiz başvurusunda bulunabilmek için kabul edilen süre ne kadardır? 
30 gün

66. Danıştay'la hükümet arasındaki ilişki hangi makam aracılığıyla sağlanır?
Başbakanlık

67. Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözümleyen mahkeme hangisidir?
 Bölge idare mahkemesi

68. Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün vazifeye gelmeyen memura hangi ceza verilebilir? Memurluktan çıkarma

69. İdare hukukunda asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıkların nerede çözümleneceği kabul edilmiştir?
 Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

70. İdari hiyerarşi ve idari vesayet idare hukukundaki hangi ilkenin yansımasıdır?
 İdarenin bütünlüğü ilkesi

71. Vali atama işlemi nasıl bir idari işlemdir?
 Valiler üçlü kararnameyle atanırlar. Bu işlem karma idari işlemlerdendir.

72. İdarenin vazifeli olmadığı bir başka devlet organının vazife alanına giren konularda işlem yapmasıyla ortaya çıkan yetki sakatlığı haline ne ad verilir? 
Fonksiyon gasbı

73. İdare hukukunda hangi tür idari işlemlere karşı dava açılamayacağı ictihadlarla kabul edilmiştir?
 Hazırlık işlemleri

74. Hazırlık işlemi ne anlama gelmektedir?
 Bir idari merciden kaynaklanmasına rağmen tek başına sonuç doğurmaya elverişli olmayan, devamındaki yeni işlemlere hazırlık oluşturan işlemlere hazırlık işlemi denir. Mesela vali atamasında gereken üçlü kararnamenin ilk adımını oluşturan İçişleri Bakanının işlemi bir hazırlık işlemidir.

75. İdari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda çözüm yeri hangi yargı koludur? 
İdari yargı

76. İdarenin özel hukuk sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hangi yargı kolunda görülür?
Adli yargı

77. Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında hüküm uyuşmazlığı çıkarsa hangisi uygulanır? 
Anayasa Mahkemesinin kararının üstün olması kabul edilmiştir.

78. Belediyenin, mülkiyetindeki düğün salonunu bir yıllığına özel kişiye devretmek için özel kişiyle imzaladığı sözleşme idarenin hangi tür sözleşmelerindendir?
 İdarenin özel hukuk sözleşmeleri

79. Ferdlerin ve toplulukların idari düzene aykırı davranışları sebebiyle idarece tertib edilen cezalara ne denir?
 İdari ceza
80. İdare, kamu hukukundan doğan alacaklarını hangi kanuna göre, tahsil etmektedir?
 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

81. Kamulaştırma ancak hangi oluşumlarca yapılabilir?
 Devlet ve diğer kamu hukuki kişileri
82. Bir kamulaştırma işlemi hakkında ibtal davası hangi yargı kolunda açılabilir?
 İdari yargı

83. Milli İstihbarat Teşkilatı hangi makama bağlıdır?
 Başbakanlık

84. Türkiye'de siyasi kolluk faaliyetini hangi kurum yürütmektedir?
 Milli İstihbarat Teşkilatı

85. Jandarma Genel Komutanlığı nereye bağlıdır?
 İçişleri Bakanlığı

86. Yap - işlet usulüyle ancak hangi tür elektrik santrali açılabilir?
 Termik santral

87. Bir kamu hizmetinin kötü işlemesi veya geç işlemesi yahud hiç işlememesi hangi kavramla açıklanır?
 Hizmet kusuru

88. 1982 TC Anayasasına göre meclis dışından bir kişinin bakan seçilebilmesi için hangi yeterlilik şartları aranır?
Kişinin milletvekili seçilebilme yeterliliğine sahip olması

89. Kurumun emrine verilen paraları harcama yetkisine sahib olan kişiye ne denir?
 İta amiri

90. Devlet Denetleme Kurulu ilk olarak hangi Türk anayasasıyla kabul edilmiştir? 
1982 TC Anayasası

91. Devlet Planlama Teşkilatının başında kim bulunur?
 DPT müsteşarı

92. Yeni bir ilin kurulması veya bir ilin isminin değiştirilmesi hangi kurumun kararıyla olur? TBMM

93. Valilerin özlük haklarına ilişkin olarak hangi kanuna tabi olacakları kabul edilmiştir? 
Devlet Memurları Kanunu

94. Memurlara verilen hangi tür cezalara karşı yargı yoluna baş vuralamayacağı söylenmiştir? Uyurma ve kınama cezaları

95. Kaymakamların dokunulmazlığı ne şekildedir?
 Kaymakamların dokunulmazlığı yoktur.

96. Yeni bir ilçe kurulmasına kim karar verir? 
TBMM

97. Belediye memurlarının özlük haklarına ilişkin karar veren organ hangisidir? 
Belediye encümesi

98. Köy muhtarını ve ihtiyar meclisini hangi organ seçer?
 Köy derneği

99. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, hangi kuruma bağlıdır? 
Yüksek Öğretim Kurumu

100.Devlet memurlarının vazifeleriyle ilgili işlerden dolayı yagılanması hangi yargı kolunda olur? İdari yargı


Yorumlar

NEW

Hülya Çapkan Yolculuğun Anatomisi Nisan

Ad

1 ocak 2018 burç yorumları,1,10 eylül 2018 günlük burç yorumları,1,100 soruda idare hukuku,1,11 eylül 2018 salı günlük burç yorumları,1,11 eylül salı,1,12 eylül 2018 günlük burç yorumları,1,15 eylül cumartesi,1,17 aralık 2017 burç yorumları,1,2017 burç yorumları,113,2017/10/rezzan-kiraz-22-ekim-2017-burc-yorumlari.html,2,2018 büyük ikramiyeyi kazanan numara,1,2019 güzel sözler,1,2020 yeni yıl mesajları resimli,1,28.12.2017 burç yorumları,1,3d oyun oyna,1,abakus arkeoloji,1,abakus nedir,1,abrasyon,1,abrasyon nedir,1,absans nedenleri,1,absans nedir,1,absans tedavisi,1,absorbsiyon anlamı,1,absorbsiyon kısa bilgi,1,absorbsiyon nedir,1,acanthus anlamı,1,acanthus nedir,1,adyton anlamı,1,adyton nedir,1,aedilis anlamı,1,aedilis nedir,1,ager publicus anlamı,1,ager publicus nedir,1,agonothetes anlamı,1,agonothetes nedir,1,ağlamak abdesti bozar mu,1,ah kalbim,1,ah kalbim 256. bölüm özeti fragmanı,1,akhaeos anlamı,1,akhaeos nedir,1,alexa programları,1,alexa sıralama düşürme,1,alexa sıralama sorgulama,1,android,1,angry birds transformers apk hile,1,animals,2,anlamlı sözler,1,aöf damga vergisi ve harçlar bilgisi kısa özet,1,araba,3,aralık ay burç yorumları,2,aralık ayı burç yorumları,25,astroloji,139,atire nedir,1,basketbol oyunları,1,batıda siyasal düşünceler kitabı Mete Tuncay,1,batıda siyasal düşünceler tarihi ktabı indir oku,1,batıda siyasal düşünceler tarihi pdf,1,Beni Affet,1,benim konuşan angelam hileli apk indir,1,benim konuşan angelam indir,1,bim aktüel ürünler,1,bim ekim 2017,1,bim ekim ayı kampanyaları,1,bim marketler zinziri,1,Bllog,1,Blog,973,blogger temaları,1,blogger templates,1,boza nedir,1,bozanın faydaları,1,broker kimdir,1,broker nedir,1,bulmacasözlüğü,17,burç,170,burç yorumları,15,burç yorumları 2017,170,burçyorumları,3,casper via f1 ekran sorunu donma sorunu,1,cepmax para kazanma,1,cirobet,1,combat 5 black ücretsiz indir,1,combat 5 indir,1,çeyrek altın fiyatı 2017,3,çiftlik bank,1,çiftlik bank son durum,1,damga vergisi özet,1,damga vergisi ve harçlar bilgisi kitabı,1,damga vergisi ve harçlar bilgisi özet,1,damga vergisi ve harçlar bilgisi pdf,1,devamlı gözünden yaş gelenin abdesti bozulur mu,1,drawing,27,efin nedir,1,egea 1.3 multijet easy özellikleri,1,eğitim,1,eke nedir,1,ekim ayı burç yorumları,91,elif 820 bölüm fragmanı izle you tube tek parça sesli hd özeti,1,emsile nedir,1,en iyi oyun siteleri,1,farm heroes saga indir,1,fıat egea 1.3 multijet easy fiyatları,1,fiat egea 1.3 multijet easy yorumları,1,filiz özkol,1,forex demo,1,forex demo nasıl açılır,1,fotoğraf ile kişilik testi,1,fotoğraf yedekleme,1,funny,4,gebeş nedir,1,Google Express modu,1,gözden gelen akıntı abdesti bozar mı,1,gözden yaş gelince abdest bozulur mu,1,Gözyaşı abdesti bozar mı,1,gündem,11,günlük burç yorumları,178,günlük fal,1,hairstyles,9,hande kazanova,1,hd oyun,1,hızlı,1,hikaye,2,idare hukuku ders notları,1,ihram,1,ihrama nasıl girilir,1,iki kişilik kafa topu,1,ikimizin yerine,1,ikimizin yerine 3 bölüm özeti,1,ikimizin yerine 4. bölüm özeti fragmanı,1,ilgi çekici bilgiler,1,ilgi çekici sözler,1,ilginç bilgiler,3,ilginç paylaşımlar,2,instagram,2,instagram gizli hesaptan video indirme,1,instagram keşfete düşme hilesi,1,instagram keşfete nasıl çıkılır,1,instagram takipçi hileleri,1,instagram takipçi siteleri 2018,1,iphone hızlandırma,1,iphone nasıl hızlandırabilirim,1,ismet mucuk pazarlama ilkeleri pdf indir,1,jandarma alımı 2017,1,jandarma uzman er mülakatı nasıl olur,1,jandarma uzman er mülakatı soruları,1,jandarma uzman er sınav soruları,1,kablosuz dosya aktarımı,1,kaç saat uyumalıyım,1,kanal 7,1,kapalı hesaptan video indirme,1,karekök ayt türev,1,kasım ayı akrep burcu yorumu,1,kasım ayı burç yorumları 2017,49,kayarto nedir,1,kefiye nedir,1,kısa film,1,kısa film izle,1,kış mevsimi,1,kış mevsimini güzel kılan şeyler,1,kişilik testi,2,konut kredisi faiz oranları 2019,1,konut kredisi hesaplama 2019,1,Kördüğüm,3,kufi nedir,1,küşat nedir,1,lotarya nedir,1,mahkeme kısa film,1,makeup,2,mart ayı burç yorumları 2018,26,mart ayı yorumları 2018,1,mehmet aydın,1,mehmet aydın kimdir,1,mehmet aydın son durum,1,mehmet aydın twitter,1,Memuralımı,11,migroselektronik.com worldcard sorunu,1,milli piyango sonuçları 1 ocak 2018,1,milli piyango sonuçları 2018,1,minecraft türk server,1,minecraft türk serverleri 2018,1,nedir,92,neler yaşanacak,1,nerede,16,nisan ayı burç yorumları 2018,2,notlar,3,nuray sayarı,1,ocak ayı burç yorumları,16,online oyun,1,oyun,15,oyun oyna 2019,1,oyun siteleri,1,paranormal bilgiler,2,paranormal olaylar,2,pazarlama ilkeleri ismet mucuk kitabı indir,1,pazarlama ilkeleri ismet mucuk kitap özeti,1,pazarlama ilkeleri konu özeti,1,piyango sonuçları 2018,1,portre sorunu,1,rezzan kiraz,1,rıka nedir,1,ront nedir,1,rootsuz video kaydetme uygulaması,1,sağlık,1,sağlıklı uyumak,1,sev yeter 61. bölüm özeti fragmanı,1,Sev yeter 62. Bölüm fragmanı özeti,1,skor oyun 2019,1,smart fat recovery indir,1,sorucevap,35,sözler,3,süper hikayeler,1,süper kısa filmler,1,sürpriz nokta,1,sürpriz nokta hilesi,1,şarkısözleri,5,şubat ayı bur yorumları 2018,1,şubat ayı burç yorumları,2,şubat ayı burç yorumları 2018,1,tank oyunları 2019,1,tattoos,1,tayr nedir,1,teknoloji,9,telefonu kablosuz bilgisayara bağlama,1,televizyon,83,travel,5,turkcell 1gb internet 2018,1,turkcell bedava internet,4,türk telekom şikayet,1,türk telekom taahhüt yanlışlığı,1,uzman erbaş alımı 2017,1,uzman erbaş sözlü mülakatta ne soruyorlar,1,üniversite hayatı,1,vodafone bedava internet 2018,1,vücut kitle endeksi hesaplama,1,whatsapp,1,whatsapp gönderilen mesajı geri silme samsung,1,whatsapp güvenlik açığı,1,whatsapp mesaj silme nasıl yapılır,1,whatsapp mesajı geri silme android,1,whatsapp sahte numara,1,whatsapp silinen fotoğrafları geri getirme programsız,1,whatsapp yükleme,1,yemin 52. bölüm fragmanı,1,yeni bölüm fragmanı,1,you tube abone kasma yöntemleri,1,you tube adsense,1,ziraat bankası,1,ziraat yurtdışı ip hatası çözümü,1,zula,1,zula altın hilesi,1,zula altın hilesi 2018,1,zula hle,1,zula para hilesi,1,zula para hilesi 2018,1,
ltr
item
YAYIN SAATİ: 100 Soruda İdare Hukuku
100 Soruda İdare Hukuku
https://2.bp.blogspot.com/-cyOyQX_CBC8/XFQVddG90EI/AAAAAAAAEgE/ffUJM2EbAlsELVEe3lg4ivLIAkJnNeSJgCLcBGAs/s320/5.png
https://2.bp.blogspot.com/-cyOyQX_CBC8/XFQVddG90EI/AAAAAAAAEgE/ffUJM2EbAlsELVEe3lg4ivLIAkJnNeSJgCLcBGAs/s72-c/5.png
YAYIN SAATİ
https://www.yayinsaati.com/2019/02/100-soruda-idare-hukuku.html
https://www.yayinsaati.com/
https://www.yayinsaati.com/
https://www.yayinsaati.com/2019/02/100-soruda-idare-hukuku.html
true
7884657916937133711
UTF-8
Tüm yayınlar yüklendi Yayın bulunamadı DAHA FAZLA READ Cevap Cevabı iptal et Sil Yazar Ana Sayfa Sayfalar Yayınlar DAHA FAZLA İlginizi Çekebilir Etiketler Arşiv Ara Tüm Yayınlar İsteğinizle ilgili herhangi bir gönderi bulunamadı Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın. Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Az Önce 1 Ay Önce $$1$$ dakika Önce 1 saat Önce $$1$$ saat Önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ bir hafta önnce 5 hafta önce Takipçiler Takip et Kilitli içeri Kilidini açmak için lütfen paylaşın Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Kodları kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac ile CMD + C) tuşlarına basın